Trụ sở công ty cổ phần tư vấn xây dựng Bến Tre
Hạ tầng kỹ thuật Trung Tâm Hội Nghị
Tỉnh Trà Vinh

"Chất lượng - Tiến độ - Vì sự phát triển của cộng đồng"